Jazykové kurzy - Jablonec nad Nisou Potřebujete se domluvit v zahraničí? Chtěli byste si zvýšit svou jistotu v zaměstnání? Rádi byste si ve škole zlepšili své jazykové znalosti? Nebo jen chcete oprášit, co jste kdysi uměli?

Jazykové kurzy NĚMČINA

ZAČÁTEČNÍCI  |  MÍRNĚ POKROČILÍ  |  POKROČILÍ I.  |  POKROČILÍ II.  ]

ZAČÁTEČNÍCI

 • kurz je určen úplným začátečníkům bez předchozích znalostí
 • výukový materiál: učebnice THEMEN AKTUELL – učebnice & pracovní sešit, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro úvodní konverzaci v německém jazyce
 • představování se, bydlení, volný čas, denní režim,konverzace v restauraci
 • výuka 7. lekcí učebnice, písemná opakování po každé lekci, procvičování frází každodenního života

Gramatické jevy

 • skloňování podstatných jmen (1. a 4. pád), člen určitý a neurčitý
 • časování sloves v přítomném čase, slovesa se změnou kmenové hlásky, způsobová slovesa
 • rozkazovací způsob, slovesa s odlučitelnou předponou
 • přivlastňovací zájmena, číslovky, určování času (hodiny, dny, měsíce)
 • názvy zemí, některé předložky
 • číslovky

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a jednoduché konverzace, kterou budou účastníci kurzu schopni využít v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit německy, i když je jasné, že německy dokonale neumíme
 • němčina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru  ]

MÍRNĚ POKROČILÍ

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy z kurzu pro začátečníky - podklady z učebnice THEMEN AKTUELL (1.-5.lekce)
 • výukový materiál: učebnice THEMEN AKTUELL (6.-10.lekce) – učebnice & pracovní sešit, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro úvodní konverzaci v německém jazyce
 • představování se, orientace na ulici a ve městě
 • konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech
 • zdraví a nemoce, u lékaře
 • nákupy a dárky, psaní přání
 • bydlení, denní režim a volný čas, základní informace o německy mluvících zemí

Gramatické jevy

 • opakování všech gramatických jevů z kurzu pro začátečníky
 • skloňování podstatných jmen ve všech pádech, stupňování přídavných jmen
 • skloňování přivlastňovacích a osobních zájmen
 • minulý čas (perfektum)
 • vedlejší věty, některé spojky, časové údaje
 • předložky se 3., 4. a 3.+4. pádem

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a jednoduché konverzace, které vycházejí z  podkladů učebnice THEMEN AKTUEL
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit německy, i když je jasné, že německy dokonale neumíme
 • němčina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru  ]

POKROČILÍ I.

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy učebnice THEMEN AKTUELL I.
 • je určen falešným mírně pokročilým, kteří se již v němčině věnovali
 • gramaticky se věnuje němčině od začátku, vychází z toho, že určité základy jazyka zájemce o kurz již má
 • výukový materiál: učebnice THEMEN AKTUELL II. – učebnice & pracovní sešit, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro konverzaci v německém jazyce
 • oblečení, vzhled, charakterové vlastnosti
 • bydlení, denní režim a volný čas
 • kultura, televize
 • auto, doprava

Gramatické jevy

 • průběžné opakování všech gramatických jevů z kurzu pro začátečníky a mírně pokročilé
 • skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém, stupňování, srovnávání
 • vedlejší věty (spojky weil, obwohl, wenn)
 • minulý čas způsobových sloves (préteritum), zvratná slovesa, slovesa a předložkové vazby, zájmenná příslovce
 • trpný rod, konjunktiv préterita a opis s "würde", budoucí čas

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a konverzace, které vycházejí z podkladů učebnice THEMEN AKTUEL
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit německy, i když je jasné, že německy dokonale neumíme
 • němčina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru  ]

POKROČILÍ II.

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy učebnice THEMEN AKTUELL I. a THEMEN AKTUELL II. (1.-4.lekce)
 • kurz je zaměřen na konverzaci témat z každodenního života, gramatika je doprovodným jevem
 • výukový materiál: učebnice THEMEN AKTUELL II. – učebnice & pracovní sešit, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života
 • rodinné vztahy, počasí, životní prostředí, každodenní činnosti, cestování, reálie Německa
 • úryvky z literárních žánrů a novin, texty z každodenního života
 • orientace na ulici a ve městě, konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech

Gramatické jevy

 • průběžné opakování gramatických jevů učebnice Themen aktuell II.
 • infinitiv s zu a bez zu, préteritum sloves a trpného rodu
 • některé předložky se 2.pádem, 2 předměty ve větě, slabé skloňování
 • vztažné věty a nepřímé otázky
 • spojky (als, wenn, ob, damit, um-zu, bevor, während, podvojné spojky)
 • slovesa, podstatná a přídavná jména s vazbou

Cíl výuky

 • zvládnutí gramatických jevů a konverzace, které vycházejí z podkladů učebnice THEMEN AKTUEL II. (1.-4.lekce)
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit německy, i když je jasné, že německy dokonale neumíme
 • němčina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru  ]